โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายธีระพล ติรวศิน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายธีระพล ติรวศิน ประธาน
นายพิษณุ จารุพัฒนะสิริกุล รองประธาน
ดร.เจนวิทย์ กรอบทอง เลขาธิการ
นายทรงยุทธ เที่ยงสันเทียะ เหรัญญิก
นางชญานันทน์ สุวรรณนพ กรรมการ
น.ส.ชุติญา บุญทะวงศ์ กรรมการ
นายธนาธร ตรงสิทธิวิทู กรรมการ
นายปฏิการ มหัทธนารักษ์ กรรมการ
น.ส.ประภัสสร ยันตะบุศย์ กรรมการ
นายประเสริฐ มหคุณวรรณ กรรมการ
นายพิเชษฐ วงศ์ตระกูลกิจ กรรมการ
นายภาคภูมิ แสวงกุล กรรมการ
น.ส.มินตรา เรืองรัศมีโรจน์ กรรมการ
นายวันชัย เหลืองวิริยะ กรรมการ
นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ กรรมการ
นายเศรษฐพงศ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการ
นายสุวิทย์ จันทวิบูลย์ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami