โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช ประธาน
คุณปิยะวัฒน์ ปิยไพชยนต์ เลขาธิการ
คุณวิชัย สกลวรารุ่งเรือง กรรมการ
คุณฐานิพรรณ เอื้อจงประสิทธิ์ กรรมการ
คุณเพิ่มสิน เลิศรัฐการ กรรมการ
คุณธงชัย โอฬารริกสุภัค กรรมการ
คุณเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมการ
คุณธเนศ วงศ์จิรัฐิติกาล กรรมการ
คุณปรเมศ ปรียานนท์ กรรมการ
คุณธนาศักดิ์ โรจน์วรพร กรรมการ
คุณธีระ กิตติธีรพรชัย เหรัญญิก

 

Close Bitnami banner
Bitnami