โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
เรือโทพงศ์เทพ นรขำ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายเทพทัย จิรบวรวิสุทธิ์ ประธานกิตติมศักดิ์
นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายอดิศร เรืองเดช ที่ปรึกษา
นายวิษณุ นิ่มอนุสสรณ์กุล ที่ปรึกษา
เรือโทพงศ์เทพ นรขำ ประธาน
นายภัทรชัย จอนใจตรง รองประธาน
นายชัยวัฒน์ นิยมการ รองประธาน
นายเกริกเกียรติ หล่อกิตติวณิชย์ เลขาธิการ
นายอรรถพล หวังพิชิต รองเลขาธิการ
นายธงชัย ประดิษฐธรรม เหรัญญิก
ดร.ประยุทธ์ สวัสดิ์เรียวกุล ประชาสัมพันธ์และนายทะเบียน
นายชยณัฐ ไทยเพชร์กุล ผู้ช่วยเหรัญญิก

 

Close Bitnami banner
Bitnami