โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณพินัย ศิรินคร

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณพินัย ศิรินคร ประธาน
คุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ รองประธาน
คุณจีระ อุดมศิลป์ รองประธาน
คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์ รองประธาน
คุณกรกฤช จุฬางกูร รองประธาน
คุณอริยะ ทวนทอง รองประธาน
คุณสุพจน์ สุขพิศาล เลขาธิการ
คุณคณุตม์ นิรันตสุขรัตน์ กรรมการ
คุณอำพล หอมปลื้ม กรรมการ
คุณศิริรัตน์ สุทีปธรรม กรรมการ
คุณพงศ์สรรค์ โค้วคชาภรณ์ กรรมการ
คุณศิรพรรณ อ่อนอรรถ กรรมการ
คุณกิตติ์ธัญญา เลิศถิรหมื่นเดช กรรมการ
คุณเอกศิริ ศิริพัฒน์ กรรมการ
คุณปริญญา เขตคาม กรรมการ
คุณฐิติวัลคุ์ พรหมพันธ์ กรรมการ
คุณสิริกร สุทธิจิตรานนท์ กรรมการ
คุณธันธัช ฤทธิ์น้ำ กรรมการ
หม่อมหลวง สมรมาศ โพธิ์ศิริสุข กรรมการ
คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการ
คุณณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน กรรมการ
คุณเจษฎา จุลวัชระพงศ์ กรรมการ
นายเลอฤทธิ์ สินรักษา กรรมการ

 

 

 

Close Bitnami banner
Bitnami