โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายศุภชัย จินตนาเลิศ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายศุภชัย จินตนาเลิศ ประธาน
นายมานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ รองประธาน
นายกฤษดา ชวนะนันท์ รองประธาน
นายอัสนี มาลัมพุช รองประธาน
นายศาณินทร์ ตริยานนท์ รองประธาน
นายวิชชุ คุ้มทรัพย์ เลขาธิการ
นายศรวัสย์  องอาจเชาว์เลิศ เหรัญญิก
นายนรสรรพ์ เชาวน์ฤทธิ์ กรรมการ
นายเขมภพ คชเสนี กรรมการ
นายกิตติพงษ์ พวงมาลา กรรมการ
นางสาวปิยะธิดา สุขจันทร์ กรรมการ
นายธวัชชัย โฉมวรรณ์ กรรมการ
นายธนพล ลีลางามวงศ์ กรรมการ

 

 

Close Bitnami banner
Bitnami