โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณวรพงศ์ วรสุนทโรสถ ที่ปรึกษา
คุณมงคล เฮงโรจนโสภณ ที่ปรึกษา
คุณประวิทย์ พรพิพัฒน์กุล ที่ปรึกษา
นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์ ประธาน
นายสุริยน วันเพ็ญ รองประธานด้านกิจการพิเศษ
นางวราวรรณ ทิพพาวณิช รองประธาน
นางสาวกุลธิดา เจริญสวัสดิ์ รองประธาน
นายสุพจน์ เกตุโตประการ รองประธาน
นายวิรัช บุญบำรุงชัย รองประธาน
นางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ รองประธาน
นายอภิชัย เจริญสุข รองประธาน
นายสุรวุฒิ เปรมโยธิน เลขาธิการ
นายสมพร จันทศรีสวัสดิ์ เหรัญญิกและนายทะเบียน
นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการ
นายสวรา แขวงโสภา กรรมการ
นายพรชัย พิชิตวุฒิกร กรรมการ
นายชัยวัฒน์ นิยมการ กรรมการ
นายสมพจน์ ชีรนรวนิชย์ กรรมการ
นายอติชาติ ไชยศุภรากุล กรรมการ
นายกัณพงศ์ ดวงอุไร กรรมการ
นางสาวอนุสรา สุทธิกุลเวทย์ กรรมการ
นายศุภชล นิธิวาสิน กรรมการ
นายจักรา สวัสดิ์บุรี กรรมการ
นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย กรรมการ
นางวีนัส จันทชีวกุล กรรมการ
นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี กรรมการ
นางสาวกมลรัตน์ เธียรธนวาณิชย์ กรรมการ
นายปิยะ สุริย์ กรรมการ
นายธเนศ พานิชชีวะ กรรมการ
นางสาวณศิภัสร์ จิระโอฬารวิชญ์ กรรมการ
นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล กรรมการ
นายณัฐพล จุนเจือจาน ผู้ช่วยเลขาธิการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami