โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา ประธาน
นายเอกชัย ลิมปิโชติพงษ์ รองประธานฝ่ายมาตรฐาน
ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล รองประธานฝ่ายกิจกรรม
นายอัฐ อุตสาหกิจอำนวย รองประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนา
นายจักรา สวัสดิ์บุรี รองประธานฝ่ายวัตถุดิบ
ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นายทศพร จิรวินิจนันท์ รองประธานฝ่ายสารสนเทศ
นายเกริก วงศาริยวานิช รองประธานฝ่ายFTA
นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง เลขาธิการ
นายบำรุง เจษฎาพงศ์ไพบูลย์ รองเลขาธิการ
นายเมธิน มารีอนุเคราะห์ รองเลขาธิการ
นายนวพงศ์ สรโชติ เหรัญญิก
นายวัสส์ธนพน ศุภสัญญา ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายชวินทร์ ศรีโชติ กรรมการและเหรัญญิก
ดร.นพคุณ สุทธิจิตรานนท์ กรรมการและเหรัญญิก
นายอรรถพล แพรพริ้วงาม กรรมการ
นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์ กรรมการ
นายวินัย จันทร์โชติ กรรมการ
นายเติมพงศ์ ภูวนารถวัฒนา กรรมการ
นางสาวจุฑารัตน์ พันธ์ไม้ กรรมการ
นายธรรมศักดิ์ ศรีสุวรรณ กรรมการ
นายนรินทร์ ธนมงคลฤทธิ์ กรรมการ
นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการ
นายพีระพล เตชานุรักษ์ กรรมการ
นายมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการ

 

 

 

 

 

 

Close Bitnami banner
Bitnami