โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธาน
นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
นายภรัณ เต็งอำนวย รองประธาน
นายพิศาล จันทฤทธิรัศมี รองประธาน
นางสาวสินิทธ์นุช ลีพัฒนะพันธ์ เลขาธิการ
นายอุดมศักดิ์ ชื่นครุฑ เหรัญญิก
นายสิทธิศักดิ์ เหมืองสิน กรรมการ
นายสาธร เตรียมชัยศรี กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami