โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายโชติ ชูสุวรรณ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายโชติ ชูสุวรรณ ประธาน
นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย รองประธานฯ
นายยุทธนา เจริญวงศ์ รองประธานฯ
นายมารุต ยิบกาญจนา เลขาธิการฯ
นายดอน ทยาทาน เหรัญญิกฯ
นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์ กรรมการ
นายจิรพัฒน์ โตวณะบุตร กรรมการ
นายมนัสชัย คงรักษ์กวิน กรรมการ
นายจำนงค์ เงินราษฎ์ กรรมการ
นายกลกรรณ จันทร์กระจ่างแจ้ง กรรมการ
นายพิชัย กาญจนรุจิวุฒิ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami