โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธาน
คุณนที สิทธิประศาสน์ รองประธาน ด้านพลังงานชีวมวล
คุณวีระเดช เตชะไพบูลย์ รองประธาน ด้านพลังงานแสงอาทิตย์
คุณอาทิตย์ เวชกิจ รองประธาน ด้านอนุรักษ์พลังงาน
คุณผจญ ศรีบุญเรือง รองประธาน ด้านพลังงานก๊าซชีวภาพ
คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล
คุณสมโภชน์ อาหุนัย
รองประธาน ด้านระบบกักเก็บพลังงาน
คุณทวี จงควินิต รองประธาน ด้านพลังงานขยะ
คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ รองประธาน ด้าน Climate Change
คุณวัชรพงศ์ เข็มแก้ว รองประธาน ด้านพลังงานลม
คุณสุเชษฐ์ ดีมั่งมี รองประธาน ด้านไบโอฟูเอล
คุณเจริญชัย ประเทืองสุขศรี
คุณภีรยา รุ่งเรืองศักดิ์ศรี
รองประธาน ด้านต่างประเทศ
คุณเสวิตา ถิ่นสันติสุข รองประธาน ด้านสื่อสารองค์กร
คุณพรอรัญ สุวรรณพลาย รองประธาน
คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย รองประธาน
คุณธวัช ผลความดี รองประธาน
คุณนำชัย เอกพัฒนพานิชย์
คุณสุวัฒน์ พงศ์ทวีชัยวัฒนา (ผู้ช่วย)
รองประธาน
คุณชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์ เลขาธิการ
คุณพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ รองเลขาธิการ
คุณวิศรุต ดวงจินดา ผู้ช่วยเลขาธิการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami