โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายวิรัช เกลียวปฏินนท์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ
นายภราดร จุลชาต ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ
นายวิรัช เกลียวปฏินนท์ ประธาน
นายฐิติธัม พงศ์พนางาม รองประธาน
นายธงชัย โอฬารริกสุภัค รองประธาน
นายเอกสิทธิ์ เจริญกิจขจร รองประธาน
นายสัมพันธ์ ลู่วีระพันธ์ รองประธาน
นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี รองประธาน
นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล รองประธาน
นายสมศักดิ์ สิทธิชาญคุณะ รองประธาน
นายพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์ รองประธาน
นายอโศก อุปัทยา รองประธาน
นายกรัณย์ เตชะเสน รองประธาน
นายพงศ์ศักดิ์ อุรัจนานนท์ เลขาธิการ
นายบำรุง เจษฎาพงศ์ไพบูลย์ เหรัญญิก
นางอารีวรรณ จิระประกอบชัย นายทะเบียน
นายนรเสฏฐ์ ฤทัยเจตน์เจริญ กรรมการ
นางวีนัส จันทชีวกุล กรรมการ
นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
น.ส.กุลธิดา เจริญสวัสดิ์ กรรมการ
นายพีระพัฒน์ ติยะบุญชัย กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami