โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณยุพิน บุญศิริจันทร์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณกวี วสุวัต ประธานกิตติมศักดิ์
คุณชุมพล พรประภา ประธานกิตติมศักดิ์
คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานกิตติมศักดิ์
คุณอัจฉรินทร์ สารสาส ประธานกิตติมศักดิ์
คุณไพบูลย์ ภู่เจริญ ประธานกิตติมศักดิ์
คุณเพียงใจ แก้วสุวรรณ ประธานกิตติมศักดิ์
คุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานกิตติมศักดิ์
คุณครรชิต ไชยสุโพธิ์ ประธานกิตติมศักดิ์
คุณเจียด สุจริตกุล ที่ปรึกษา
คุณศุภชัย ชะวะนะเวช ที่ปรึกษา
คุณวิชัย จั่วแจ่มใส ที่ปรึกษา
คุณวัลลภ เตียศิริ ที่ปรึกษา
คุณอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ที่ปรึกษา
คุณพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ที่ปรึกษา
คุณสุพันธ์ พรสูงส่ง ที่ปรึกษา
คุณณรงค์ชัย วัฒนเกษม ที่ปรึกษา
คุณอรุณ เหล่าวัฒนกุล ที่ปรึกษา
คุณมานพ นาคบุตร ที่ปรึกษา
คุณสมโภชน์ อาหุนัย ที่ปรึกษา
คุณยุพิน บุญศิริจันทร์ ประธาน
คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธาน/โฆษก
คุณสมเกียรติ พูลขวัญ รองประธาน
คุณอัญชลี ชาลีจันทร์ รองประธาน
คุณอานุภาพ ทัดพิทักษ์กุล รองประธาน
คุณสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล เลขาธิการ
คุณจารุดา พันธุเสน รองเลขาธิการ
ดร.ชบาพร เว็นเซล เหรัญญิก
คุณเลิศศักดิ์ นววิมาน ประธานคณะทำงาน 007 และกรรมการ
คุณอรรถวิท เตชะวิบูลย์วงศ์ กรรมการ
หม่อมหลวงสมรมาศ โพธิ์ศิริสุข กรรมการ
คุณสุรภูมิ อุดมวงศ์ กรรมการ
คุณทรงวุฒิ ชนะภัย กรรมการ
คุณจักรพันธ์ เชื้อเขียว กรรมการ
คุณชัชวาลย์ ตันตระกูล กรรมการ
คุณศัลยา จึงยิ่งสมบูรณ์ดี กรรมการ
คุณชัยวัฒน์ มาไพศาลทรัพย์ กรรมการ
คุณศักดิ์ชัย คมกฤส กรรมการ
คุณกฤตบุญ มาตุภูมานนท์ กรรมการ
คุณวิรยศ พฤทธากรวงศ์ กรรมการ
คุณแสงชัย หุ่นเทอดไทย กรรมการ
คุณกรรณิการ์ สุรกิจโกศล กรรมการ
คุณอโณทัย สุขยศ กรรมการ
คุณวรรณวิมล จารุกุลธวัช กรรมการ
คุณสุรัตน์ มโนรัตนา กรรมการ
คุณอภิชัย ธรรมศิรารักษ์ กรรมการ
คุณอัปสร เลิศสิทธิพันธ์ กรรมการ
คุณสุรศรี ศิริโสดา กรรมการ
คุณพีระพงศ์ มณีรัตน์ กรรมการ
คุณสุโรจน์ แสงสนิท กรรมการ
คุณอภิชัย ธรรมศิรารักษ์ กรรมการ
คุณณัฎฐ์กชพร อังควราพันธุกร กรรมการ
คุณวิลาวัลย์ วิศปาแพ้ว กรรมการ
คุณอารักษ์ พรประภา กรรมการ
คุณสิทธิพงศ์ คูภัทรโชติ กรรมการ
คุณเดย์ ยิ่งชล กรรมการ
คุณปิติ มังคละ กรรมการ
คุณวราภรณ์ แสงเกียรติยุทธ กรรมการ
คุณอภิชาติ สุริวงศ์ กรรมการ
คุณอรุณ เหล่าวัฒนกุล กรรมการ
คุณชาญชัย มหันตคุณ กรรมการ
คุณวินธร บุนนาค กรรมการ
คุณเจนศักดิ์ สุดแสงเทียนชัย กรรมการ
คุณวิญญู เหล่าวัฒนา กรรมการ
คุณฐิติรัชต์ ศรีปานเงิน กรรมการ
คุณธนกร พรประยุทธ กรรมการ
คุณครรชิต ไชยสุโพธิ์ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami