โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยา

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ ประธาน
นายเชิญพร เต็งอำนวย ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
นางลลนา เสตสุบรรณ รองประธาน
นายไพศาล เวชพงศา รองประธาน
นายรชฏ ถกลศรี เลขาธิการ
ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี เหรัญญิก
นางสุวลี วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการ
นายวโรดม วีระภุชงค์ กรรมการ
ภก.สุรชัย เรืองสุขศิลป์ กรรมการ
นางสาวสุภัคเพ็ญ กฤตยาหรรษ์ กรรมการ
นางขจรจิตต์ ส่งไพศาล กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami