โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นางสาวศิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายธำรง ธิติประเสริฐ ประธานที่ปรึกษา
นางสาวศิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธาน
นายไพโรจน์ เกียรติโกมล รองประธาน
นายศิรชัย  กฤตยานุกูล รองประธานและเหรัญญิก
นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน เลขาธิการ
นายมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการและที่ปรึกษา
นายอรรณพ ตันเสียงสมเจริญ กรรมการ
นางอริษา จุลธีระ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami