โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณเมธา สิมะวรา

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร

 

คุณชวน ธรรมสุริยะ ประธานกิตติมศักดิ์ และกรรมการ
คุณเมธา สิมะวรา ประธาน
คุณบุญฤทธิ์ กิจเจริญโรจน์ รองประธาน
คุณบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล รองประธาน
คุณสรวุฒิ บุญวรพัฒน์ เลขาธิการ
คุณศรัณย์ แจ้วจิรา เหรัญญิก
คุณไพศาล เวชพงศา กรรมการที่ปรึกษา
ดร.บังอร เกียรติธนากร กรรมการที่ปรึกษา
ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี กรรมการ
คุณสมเกียรติ จันทร์เทวาลิขิต กรรมการ
คุณมันทนา สุทธานุรักษ์ กรรมการ
คุณชัชวาร พงษ์บริบูรณ์ กรรมการ
ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ กรรมการ
คุณจิรชัย ไทยชาติ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami