โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ที่ปรึกษา
นายจำนงค์ นวสมิตวงศ์ ที่ปรึกษา
นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ ที่ปรึกษา
นายมนัส อารีย์ ที่ปรึกษา
นายอัมรินทร์ ศรีสุภรวาณิชย์ ที่ปรึกษา
นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ ประธาน
นายปิลันธน์ ธรรมมงคล รองประธาน
นายกำจร ชื่นชูจิตต์ รองประธาน
นายเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย เลขาธิการ
นายสิทธิโชติ วงศ์คุณานันท์ เหรัญญิก
นายโอฬาร รวยฟูพันธ์ กรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล กรรมการ
นายสมคิด รัตนประภาพร กรรมการ
นายบัณฑิต พงศาโรจนวิทย์ กรรมการ
นายธีรภาพ เอี้ยวพิทยากุล กรรมการ
นางสุปรีญา อุนนาทรวรางกูร กรรมการ
นางสาวนุตรา อุตมาภินันท์ กรรมการ
นายวีระชัย ภิญญาวัธน์ กรรมการ
นายวีรธรรม ภูจิญญาณ์ กรรมการ
นายวีระชัย คริสต์วทัญญู กรรมการ
นายเสฏฐวุฒิ ไทยประเสริฐ กรรมการ
คุณพงศ์ปิติ ศรีพลแผ้ว กรรมการ
นายสุรินทร์ ศุภสวัสดิ์พันธุ์ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami