โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายธวัฒน์ จิว ที่ปรึกษาและกรรมการ
นางปรานี คุรุเวฬุกรณ์ ที่ปรึกษาและกรรมการ
ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ที่ปรึกษาและกรรมการ
นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธาน
นายชาญณรงค์ บุญรัตนกรกิจ รองประธาน
นายประยูร เลิศสงวนสินชัย เลขาธิการ
นายประพล จรรยาพาณิชย์ เหรัญญิก
นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ
นายสุทัศน์ โพธิวิรัตนานนท์ กรรมการ
นายนิวัฒน์ กิระนันทวัฒน์ กรรมการ
นายสุริยา ประทีปมโนวงศ์ กรรมการ
นายพันธพัฒณ์ ชีรวณิชย์กุล กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami