โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณพีระเดช ตรงกิจไพศาล

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณพัฒนศักย์ ฮุ่นตระกูล ประธานกิตติมศักดิ์
คุณสุพจน์ สิริธนาโชติ ประธานกิตติมศักดิ์
ดร.ไพศาล สมประกิจ ที่ปรึษาอาวุโส
คุณอภิชิต ประสพรัตน์ ที่ปรึษาอาวุโส
คุณไชยรัตน์ รัตนจิตบรรจง ที่ปรึษาอาวุโส
คุณบุญประเสริฐ ธัญลักษณ์มะระ ที่ปรึกษา
คุณนิกร สุศิริวัฒนนนท์ ที่ปรึกษา
คุณสุวพีร์ ศิริกุลวัฒนา ที่ปรึกษา
คุณวินัย วงศ์ธนาสุนทร ที่ปรึกษา
คุณพีระเดช ตรงกิจไพศาล ประธาน
คุณชวนัส สินติสาสน์ รองประธาน
คุณนรินทร์ ปูนพันธุ์ฉาย รองประธาน
คุณเชษฐ์ชนัตถ์ วัฒนามานมท์ รองประธาน
คุณชูชัย คัมภีเจริญพร รองประธาน
คุณสุรพงษ์ พงศ์ปูชนีย์กูล เลขาธิการ
คุณนิสรณ์ เงาเบญจกุล รองเลขาธิการ
คุณวรพจน์ ไชยาคำ เหรัญญิก
คุณกฤต ดลบันดาลโชค กรรมการ
คุณสุธร เอื้อสุทธิสุคนธ์ กรรมการ
คุณสุพิชัย เลิศสุกิตติพงศา กรรมการ
คุณโองการ จันทรสุขเกษม กรรมการ
คุณนาวิน วองวานิช กรรมการ
คุณปิยวัฒน์ แก้วยานุรักษ์ กรรมการ
คุณกรกิจ เงาบุญจกุล กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami