โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นางริดา ศรีหล่มสัก

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นางริดา ศรีหล่มสัก ประธาน
นางอุไรพร บุณคำ รองประธาน
นายภาณุรัฐ แสงเทียน นายทะเบียน
นางสาวศิรินุช คีตะนิธินันท์ เลขาธิการ
นางสาวณัชชา อนันต์ เหรัญญิก
นางสาวดวงฤทัย ภูมิพิเชฐ กรรมการกิจกรรม
นายสุรศักดิ์ พันธ์วิไล กรรมการสมาชิกสัมพันธ์
นายศิลปชัย วัชระ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นางสาวกิตติมา ฉัตรเฉลิม กรรมการสมทบ
นางสาววิมลรัตน์ อโศกพร กรรมการสมทบ
นายยุธนา อโนทัยสินทวี กรรมการสมทบ

 

Close Bitnami banner
Bitnami