วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

พัฒนาอุตสาหกรรมอลูมิเนียม ให้เจริญรุดหน้าเพื่อต่อยอดนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่สากล

Close Bitnami banner
Bitnami