โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมีเนียม

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายสันชัย ชัยเฉลียน ประธานกิตติมศักดิ์
นายไพรัช ชูธรรมขจร ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
นายศุภชัย หล่อวณิชย์ ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
นายสมศักดิ์ อุทัยวัฒนาทร ประธานกิตติมศักดิ์
นางบัญชุสา พุทธพรมงคล ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
นายธีระ คูวินิชกุล ที่ปรึกษา
นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธาน
นายประดิษฐ์ ปภังกรกิจ รองประธาน
นายอนุรักษ์ คูวินิชกุล รองประธาน
นายปราโมทย์ หาญสกุล เลขาธิการ
นายชัยภูมิ ฮ่วมกี่ รองเลขาธิการ
นายอิงอร จำชาติ กรรมการ
นายสุริยะ นาคอิ่ม กรรมการ
นายณรงค์ ตรีศิริโรจน์ กรรมการ
นายวันชัย จงจิตรนันท์ กรรมการ
นายกิตติพัฒน์ พินิจโสภณพรรณ กรรมการ
นายศุภสิน แสนภพ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami