โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายสุริยน ศรีอรทัยกุล

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายสุริยน ศรีอรทัยกุล ประธาน
นายวิบูลย์ หงษ์ศรีจินดา รองประธาน
นายภูเก็ต คุณประภากร รองประธาน
นายกิตติศักดิ์ อุดมแดงอร่าม รองประธาน
ดร.วิบูลย์ ศีรสุรนิทร์ รองประธาน
นางวัลยา สุวรรณาภิรมย์ รองประธานและเลขาธิการ
นายพนธ์พจน์ ภัทรกิตติ์ธำรง (นายธนกฤต ภัทรกิตติ์ธำรง) รองเลขาธิการ
นายธีธัช เติมพิทยาเวช รองเลขาธิการ
นายมนตรี เนรกัณฐี เหรัญญิก
นายสิทธิศักดิ์ ลิ้มวัฒนายิ่งยง ประชาสัมพันธ์
นายสมเกียรติ วีระวุฒิวงศ์ นายทะเบียน

 

Close Bitnami banner
Bitnami