โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธาน
นายธรรมา ปิ่นสุกาญจนะ กรรมการและที่ปรึกษาประธาน
นายนภดล ศิวะบุตร รองประธาน Law & Special Activites
นายเจริญ แก้วสุกใส รองประธาน Food Standards & Safety
ดร.พิเชฐ อิฐกอ รองประธาน Regulatory Affairs
นางอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ รองประธาน Labour Affairs
นายประวิทย์ ประกฤตศรี รองประธาน Innovation
นายทองดี ปาโส รองประธาน Foreign Affairs
นายธรรศ ทังสมบัติ รองประธาน Value Chain & Export Promotion
ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา เลขาธิการ (Trade Rule & Trade Environment)
นายเดวิด เลา นายทะเบียน
น.ส.สุภาภรณ์ ชัยสถาวรวงศ์ เหรัญญิก
ดร.พจนี พะเนียงเวทย์ รองเลขาธิการ – สนับสนุนงานเลขาธิการ
น.ส.ไวฮุย ลี รองเลขาธิการ Food Standards & Safety
นายมหาชัย ลิรัฐพงศ์ รองเลขาธิการ Regulatory Affairs
นายชัชวาล มณีทัพ รองเลขาธิการ Innovation
นายอดุลย์ เปรมประเสริฐ รองเลขาธิการ Commodity Products
นายประชา รักสินเจริญศักดิ์ รองเลขาธิการ Commodity Products
นายกำธร ศิลาอ่อน รองเลขาธิการ Ready to eat
นายพิชัย บูรพวงศ์ รองเลขาธิการ Ready to eat
นายธีระ นภาพฤกษ์ชาติ รองเลขาธิการ Ready to eat
นายธนากร คุปตจิตต์ รองเลขาธิการ Beverage (Alcohol)
นายพลางสิทธิ์ สุทธปรียาศรี รองเลขาธิการ Coffee & Dairy Product
นางนวรัตน์ สุรินทร์วงศ์ รองเลขาธิการ Fisheries
นายปราโมทย์ ตาฬวัฒน์ รก.รองเลขาธิการ Livestock
นายธวัชชัย รัตนะพิสิฐ กรรมการ
นายชัยวัฒน์ นิยมการ กรรมการ
นายปราโมทย์ หรรษมนต์ กรรมการ
ดร.โอฬาร โชว์วิวัฒนา กรรมการ
นายสมนึก องค์รัตนะคณา กรรมการ
น.ส.พิชชาภรณ์ อาชววงศ์ทิพย์ กรรมการ
นายสหัส รัตนะโสภณชัย กรรมการ
นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม กรรมการ
น.ส.วัชรีภรณ์ พันธ์ภูมิพฤกษ์ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami