โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายชัยวัฒน์ นิยมการ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายสุมิดา บุรณศิริ ประธานกิตติมศักดิ์
นายเชวง จาว ประธานกิตติมศักดิ์
นายมหาบีร์ โกเดอร์ ประธานกิตติมศักดิ์
นางประณีต แสงอรุณ ที่ปรึกษา
นางยุวดี จอมพิทักษ์ ที่ปรึกษา
นางสมศรี สุวรรณจรัส ที่ปรึกษา
ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ ที่ปรึกษา
Mr. R.D. KHIMESRA ที่ปรึกษา
กอ.เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ที่ปรึกษา
นายจรินทร์ วีรโอฬารสิทธิ์ ที่ปรึกษา
นางมยุรี ดิฐภักดีชล ที่ปรึกษา
นายประวิทย์ พรพิพัฒน์กุล ที่ปรึกษา
นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวารินทร์ ที่ปรึกษา
นายกิตติ อมรรักษา ที่ปรึกษา
นายประทีป ภววงษ์ศักดิ์ ที่ปรึกษา
นายศุกรศิษฎ์ หริตวร ที่ปรึกษา
นายธนิต เศรษฐบุตร ที่ปรึกษา
ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ที่ปรึกษา
นายดามพ์ ศรีธนสกุลชัย ที่ปรึกษา
นายธันยพัฒน์ มั่นณิชนันทน์ ที่ปรึกษา
นายสุรักษ์ สุจริตพุทธังกูร ที่ปรึกษา
ดร.จรรยา มณีโชติ ที่ปรึกษา
นายชัยวัฒน์ นิยมการ ประธาน
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ
นางภารณี อดุลยพิเชฎฐ์ รองประธาน
นายกัณพงศ์ ดวงอุไร รองประธาน
นางสาววัชรีภรณ์ พันธ์ภูมิพฤกษ์ รองประธาน
นายณภัทร คุณาจิตพิมล รองประธาน
นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ รองประธาน
นายนรินทร์ สายันต์วิสุทธิคาม รองประธาน
นายวีระยุทธ์ หล่อเสถียร รองประธาน
นางสาวดุสิตา โกละกะ รองประธาน
นายอติชาติ ไชยศุภรากุล รองประธาน
นางสาวกุลธิดา เจริญสวัสดิ์ เลขาธิการ
นายปรีชัย กู้เกียรตินันท์ เหรัญญิก
นางสาวสุภาพร รุ่งเลิศเกียรติ กรรมการ
นายพิเศษ เลิศวิไล กรรมการ
นายสุชาติ เตียนโพธิทอง กรรมการ
นางสาวนงลักษณ์ สถิตย์กาญจน์ กรรมการ
นายคมทัฏฐ์ ปทุมวรเศรษฐ์ กรรมการ
นายสุพจน์ สุขพิศาล กรรมการ
นายกิตติ ชีวะเกตุ กรรมการ
นายบุญเหลือ อักษรเลิศสวัสดิ์ กรรมการ
นางสาวสุภัค ภู่ภูมิรัตน์ กรรมการ
นายสราวุฒิ แก้วสม กรรมการ
นางสาวอนุสรา สุทธิกุลเวทย์ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami