โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณญาณพล ลิ้มปนะโชคชัย

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณบพิตร ตั้งวงศ์กิจ ที่ปรึกษา
คุณอัคคพล เสนาณรงค์ ที่ปรึกษา
คุณดาเรศร์ กิตติโยภาส ที่ปรึกษา
คุณสมสิทธิ์ มูลสถาน ที่ปรึกษา
คุณบุญเลิศ ชดช้อย ที่ปรึกษา
คุณอนันต์ เบ้าประเสริฐกุล ที่ปรึกษา
คุณลิสา จินดานนท์ ที่ปรึกษา
คุณศิโรรัตน์ สุภาษา ที่ปรึกษา
คุณโอฬาร ธีระสถิตย์ชัย ที่ปรึกษา
คุณแชนนอน ลี เฟรี่ ที่ปรึกษา
คุณกมล สุรังค์สุริยกุล ประธานกิตติมศักดิ์
คุณพัชรินทร์ โพธิ์ศิริสุข ประธานกิตติมศักดิ์
คุณพัฒนศักย์ ฮุ่นตระกูล ประธานกิตติมศักดิ์
คุณญาณพล ลิ้มปนะโชคชัย ประธาน
คุณประโยชน์ อรรถธร รองประธาน
คุณเอมปวีณ์ ศิระวรรณวิชญ์ รองประธาน
คุณธีระชัย สากลบรรเจิด รองประธาน
คุณเลิศ เลิศศิริโสภณ เลขาธิการ
คุณณรงค์ นารายพิทักษ์ รองเลขาธิการ
คุณปวิตร จุลลวาทีเลิศ รองเลขาธิการ
คุณธีระชัย ไพรัชกุล เหรัญญิก
คุณชัชวัฒน์ รัตนศากยวงศ์ รองเหรัญญิก
คุณชนิดา นิคมชัยประเสริฐ กรรมการ
คุณณัฐพล จันทรแสงเจริญ กรรมการ
คุณวุฒิพรรณ อาชานานุภาพ กรรมการ
คุณวีระศักดิ์ กุลชัยพาณิช กรรมการ
คุณณัฐวุฒิ อัศวราชันย์ กรรมการ
คุณเสาวลักษณ์ กาญจนคงคา กรรมการ
คุณอภิรมย์ เลี้ยงชีพเสริมสุข กรรมการ
คุณจำรัส พานเพียรศิลป์ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami