โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
ดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ประธานที่ปรึกษา
นายสมศักดิ์ ถนอมวรสิน ที่ปรึกษาอาวุโส
นายวิโรจน์ โชติปัญญาวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาอาวุโส
นายกัมพล สุชัยพร ที่ปรึกษาอาวุโส
นางพนิตตา เลี้ยงชีพเสริมสุข ที่ปรึกษาอาวุโส
นายอดิศร ธรรมาพฤทธิ ประธานกิตติมศักดิ์
นายอเนน อึ้งอภินันท์ ประธานกิตติมศักดิ์
นายไสว ชัยชนะกล ประธานกิตติมศักดิ์
นายปกรณ์ วิสนานุศิษย์ ประธานกิตติมศักดิ์
ดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน ประธาน
นายประสาร บุนฑารักษ์ รองประธาน
นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์ รองประธาน
นายสุดชาย จงพิพิธพร รองประธาน
นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ รองประธาน
นายอภิรมย์ เลี้ยงชีพเสริมสุข รองประธาน
นายชัชนันท์ ถนอมวรสิน รองประธาน
นายชูเกียรติ อังสโวทัย เหรัญญิก
นางสาววุฒิพรรณ อาชานานุภาพ เลขาธิการ
นายวรวิทย์ พาสุขสกุล รองเลขาธิการ
นายวรพจน์ ไชยาคำ รองเลขาธิการ
นายอนุชา การสมชิด รองเลขาธิการ
 ดร.ณัฐ เตรียมชัยศรี กรรมการ
นายจำรัส พารเพียรศิลป์ กรรมการ
นางสาวสุวพีร์ ศิริกุลวัฒนา กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami