โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายสุกิจ คงปิยาจารย์ ที่ปรึกษาและกรรมการ
นายสุชาติ จันทรานาคราช ที่ปรึกษาและกรรมการ
นายถาวร กนกวลีวงศ์ ที่ปรึกษาและกรรมการ
นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ ประธาน
ดร. เนาวรัตน์  ทรงสวัสดิ์ชัย รองประธาน
นายศรัณย์ มนต์อารักษ์ เลขาธิการ
นางพัชรวรรณ บุญนำทรัพย์ เหรัญญิก
นายหลิว ชอ ติง กรรมการ
นายเดช พัฒนเศรษฐพงษ์ กรรมการ
นายภูมิ ปธนสมิทธิ์ กรรมการ
นายนิพนธ์ ชวลิตมณเทียร กรรมการ
นายอุดมศักดิ์ ตั้งตระกูลพร กรรมการ
นางสาวอุบลรัตน์ แสงวัฒนาโรจน์ กรรมการ
นายอัครเดช ภู่ประดิษฐ์ กรรมการ
นางสาวภาสิรี อรวัฒนศรีกุล กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami