โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นางสุภาณี จันทศาศวัต

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์
นางสุภาณี จันทศาศวัต ประธาน
นายสุเมธ  เจียมบุตร รองประธานและนายทะเบียน
นายฉัตรชัย ประดิษฐ์กิจกุล รองประธานฝ่ายวิชาการและเทคนิค
นายพงศ์วริษฐ โสวิทยสกุล รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และ Networking
นายวิสูตร  ชัชวาลวุฒิกุล รองประธานฝ่ายเศรษฐกิจ
นายภวเกียรติ  กีรติชีวนันท์ เลขาธิการ
นายมนตรี หมอกมี เหรัญญิก
นายณรัณ ศิริสันธนะ กรรมการฝ่ายวิชาการและเทคนิค
นายธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี กรรมการฝ่ายวิชาการและเทคนิค
นายภาณุวัฒน์ สถาวร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และ Networking
นายวสันต์  ชัยเรืองสิริกุล กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และ Networking
น.ส.รัตนกมล พุ่มเสนาะ กรรมการฝ่ายเศรษฐกิจ
นายสาโรจน์ นิ่มแก้ว กรรมการฝ่ายเศรษฐกิจ
นายวุฒิไกร  เอื้อชูยศ กรรมการฝ่ายเศรษฐกิจ

 

Close Bitnami banner
Bitnami