โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณเกศมณี เลิศกิจจา

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณเกศมณี  เลิศกิจจา ประธาน
คุณชนะชัย  วรรณประเสริฐ รองประธาน
คุณนาคาญ์  ทวิชาวัฒน์ รองประธาน
คุณศิวาพร  เฟื่องฟูสิน เลขาธิการ
คุณจิตติ  อ้างสันติกุล เหรัญญิก
คุณมาลี  หาญสุโพธิพันธ์ กรรมการ (ด้านวิชาการ)
คุณเทพนิมิตร  ทองจันทร์ กรรมการ (ด้านวิชาการ)
ดร.สุษิรา  สุดกรยุทธ์ กรรมการ (ด้านวิชาการ)
ภญ.ดร.นีรนารถ  จิณะไชย กรรมการ (ด้านวิชาการ)
คุณวรนุช  เติมตระกูล กรรมการ (ด้านการหารายได้)
คุณมุกดา  โจวตระกูล กรรมการ (ด้านการหารายได้)
คุณบุญชู  สมบูรณ์ศักดิกุล กรรมการ
คุณสมหมาย เหลืองอร่าม กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami