โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
ดร. ปริญญา สายน้ำทิพย์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
ดร. ปริญญา สายน้ำทิพย์ ประธาน
คุณสุจินต์ พิทักษ์ รองประธาน
คุณอธึก เชิดเกียรติศักดิ์ รองประธาน
คุณอำนาจ ยะโสธร เลขาธิการ
คุณปัญจมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ รองเลขาธิการ
คุณวรางคณา กลิ่นสุคนธ์ เหรัญญิก
คุณโชคชัย เลิศเธียรดำรง กรรมการ
คุณโกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการ
คุณอนุวัตร เฉลิมไชย กรรมการ
คุณศรัณย์ มาตุเรศ กรรมการ
คุณพฤฒิพงศ์ ว่องอรุณ กรรมการ
คุณวัชรพงษ์ นามกระโทก กรรมการ
คุณพจณีย์ งามภูพันธ์ กรรมการ
คุณจารุวัต ไตรถวิล กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami