โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร ประธาน
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการปรึกษา
ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการปรึกษา
นายสืบพงษ์ เกตุนุติ รองประธาน
นายอดุล ขาวละออ รองประธาน
ดร.องอาจ กิตติคุณชัย รองประธาน
นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ รองประธาน
นายบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล รองประธาน
ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ รองประธาน
ดร.ภก.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ เลขาธิการ
นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ เหรัญญิก
นายสุดชาย จงพิพิธ กรรมการ
น.สพ.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร กรรมการ
น.สพ.ดร.สิทธิศักดิ์ เหมืองสิน กรรมการ
นางสาวเสาวลักษณ์ กาญจนคงคา กรรมการ
นายแพทย์กฤษณพงศ์ มโนธรรม กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami