โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณพิชัย พินิตกาญจนพันธ์ุ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณพิชัย พินิตกาญจนพันธ์ุ ประธาน
คุณมานะผล ภู่สมบุญ กรรมการที่ปรึกษา
คุณวีระชัย คุณาวิชยานนท์ กรรมการที่ปรึกษา
คุณไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส กรรมการที่ปรึกษา
คุณปัญญา เลาหบุตร กรรมการที่ปรึกษา
คุณธนทัต ชวาลติฐ รองประธาน
คุณธนัญ อุ่นโกมล รองประธาน
คุณธนากร เกษตรสุวรรณ รองประธาน
คุณชัยวัฒน์ เลิศศักดิ์เสรีกุล รองประธาน
คุณวิวัฒน์ วิภวพาณิชย์ รองประธาน
คุณมณเฑียร อมรเลิศวิมาน รองประธาน
คุณวราวุฒิ พิมานมาศ รองประธาน
คุณสุภัทร พันธิสุนทร รองประธาน
คุณชินเทพ แอ่งขุมทรัพย์ เลขาธิการ
คุณวิสุทธิ์ ชินประพินพร รองเลขาธิการ
คุณกมล วงศ์รัตนภัสสร รองเลขาธิการ
คุณอนุจิตรา ภูษิตรานุสรณ์ รองเลขาธิการ
คุณเนตรชนก อุทัยรัตน์ เหรัญญิก
คุณณโยธิน คทวณิช นายทะเบียน
คุณดวงพร หงษ์ทอง ประชาสัมพันธ์
คุณธนพล โควศุภมงคล กรรมการ
คุณนรุตม์ ปิติทรงสวัสดิ์ กรรมการ
คุณบุญญวัฒน์ ศิริพัชราวงศ์ กรรมการ
คุณพิบูล ปีติดล กรรมการ
คุณไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami