โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณประกอบ พิกุลกานตเลิศ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณประกอบ พิกุลกานตเลิศ ประธาน
คุณวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ รองประธาน
คุณไพจิตร แสงไชย รองประธาน
คุณวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ รองประธาน
คุณสุนทร ยงค์วิบูลศิริ เลขาธิการ
คุณวิมล จันทร์เทียร เหรัญญิก
คุณแสงชัย วิริยะอาไพวงศ์ กรรมการ
คุณต่อพงศ์ ทองเจริญ กรรมการ
คุณภำคินัย ตั้งตระกูล กรรมการ
คุณสุรชัย เขมาวรสวัสดิ์ กรรมการ
คุณศรัณยู เตชะวิบูลย์ กรรมการ
คุณอำไห เลิศประยูร กรรมการ
คุณตรีวิจักษ์ ยิบยินธรรม กรรมการ
คุณมหาศาล ธีรวรุตม์ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami