โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายนาวา จันทนสุรคน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายนาวา จันทนสุรคน ประธาน
ดร. เภา บุญเยี่ยม รองประธาน
นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา รองประธาน
นายสมศักดิ์ พิฆเนศวร รองประธาน
นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ รองประธาน
นายพงศ์เทพ เทพบางจาก รองประธาน
นายนันทจิตร ถาวรบุตร รองประธาน
น.ส.เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์ รองประธาน
นายวิกรม วัชระคุปต์ ประธานกิตติมศักดิ์และรองประธาน
นายธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์ รองประธาน
นายวิธาน สันติไชยกุล รองประธาน
นายกิตติคม พูลสมบัติ เลขาธิการ
นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ เหรัญญิก
นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
นายสุรพันธ์ วิวัฒนะประเสริฐ ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
นายทวีศักดิ์ ตั้งเด่นไชย กรรมการ
นายสินชัย สิทธิเสถียรชัย กรรมการ
นายพงษ์สวัสดิ์ ชัยสุพัฒน์ กรรมการ
นายเข็มชาติ นวสกุลเกียรติ กรรมการ
นายสิทธา เทวาประดับ กรรมการ
นายประกิต กาญจนการไกร กรรมการ
นายจิรภัทร ปัทมสุวรรณ กรรมการ
นายกิตติพงศ์ มีแสน กรรมการ
นายอดุลย์ ฉายรัตน์ กรรมการ
นางสาวศิศิรี รัตนวราหะ กรรมการ
นายสุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ กรรมการ
นายสุรศักดิ์ อรุณสวัสดิ์วงศ์ กรรมการ
นางปิยมา วงศ์ไพศาล กรรมการ
นายสุรพงษ์ ธนะพงศ์พิทยา กรรมการ
นายจิรพล ยิ่งสิทธิสวัสดิ์ กรรมการ
นายนฤพนธ์ ทั่งสุวรรณ กรรมการ
นายพรชัย ฉันทะธัมมะ กรรมการ
นายนฤนารถ อัตตสัมพันธ์ กรรมการ
นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ
นายปริญญา ไพศาลศรีศิลป์ กรรมการ

 

 

Close Bitnami banner
Bitnami