โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายชาติชาย พานิชชีวะ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายทิพย์รักษ์  สุขุม ประธานกิตติมศักดิ์
นายประเสริฐ  เมฆวัฒนา ประธานกิตติมศักดิ์
นายสมชัย  โอวุฒิธรรม ประธานที่ปรึกษา
นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธาน
นายทรงพล บำเพ็ญสันติ รองประธาน
นายสมพร ณ สุพรรณ์ รองประธาน
นางสาวจินตนา จันทเลิศ รองประธาน
นางจริยา แสงไชยญา รองประธาน
นายวรวิทย์ สุรีศรากร เลขาธิการ
นางสาวนาตยา  จิตรนาศิลป์ เหรัญญิก
นายสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์ กรรมการ
นายนิธิศ ฉันทจิรพร กรรมการ
นางรัตนา เมธาภัทร กรรมการ
นายวิวัฒน์ ศุปธรรม กรรมการ
นายวิจิตร ทองบุญ กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีนิคม อริยกุลนิมิต กรรมการ
นายวีระศักดิ์ จงเจริญพรชัย กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami