โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ที่ปรึกษา
นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธาน
นายผดุง เปลี่ยนรังษี รองประธาน
นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ รองประธาน
นางสาววนิดา อุทัยสมนภา รองประธาน
นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร รองประธาน
นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์ กรรมการ/เลขาธิการ/เหรัญญิก
นายสวรา แขวงโสภา กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami