โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณอดิศร ตันเองชวน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณอดิศร ตันเองชวน ประธาน
คุณสุทิน พรชัยสุรีย์ รองประธาน
คุณวีระ เจนเจริญวงศ์ รองประธาน
คุณนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ รองประธาน
คุณศุภวิทย์ นุกิจรังสรรค์ รองประธาน
นายสมบูรณ์  พฤกษานุศักดิ์ รองประธาน
คุณวานิช หวังภัทราวานิช รองประธาน
คุณธนพจน์ ศุภศรี รองประธาน
คุณประชา งามรัตนกุล รองประธาน
คุณอิทธิพัทธ์ ศิริเสรีวัฒนา รองประธาน
คุณอัครินทร์ วงศ์อภิรัตน์ รองประธาน
คุณนิธิ ยังวนิชเศรษฐ เลขาธิการ
คุณกิตติภัทร เจนเจริญวงศ์ รองเลขาธิการ
คุณชัยยุทธ ถิรังกูร รองเลขาธิการ
คุณสมบูรณ์ พฤกษานุศักดิ์ เหรัญญิก
คุณสุรพงษ์ พจนเมธา นายทะเบียน
คุณจิตรา หวังภัทราวานิช กรรมการ
คุณธนะวัฒน์ โลหะขจรพันธ์ กรรมการ
คุณธีระศักดิ์ ลออศิริงาม กรรมการ
คุณศตพร พรชัยสุรีย์ กรรมการ
คุณเอกชัย พรชัยสุรีย์ กรรมการ
คุณวนัส วิระพรสวรรค์ กรรมการ
คุณนาฏธีร์ มีพัฒน์ กรรมการ

 

 

 

Close Bitnami banner
Bitnami