โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณกนิษฐ เมืองกระจ่าง ประธาน
คุณกำจร คุณวพานิชกุล รองประธาน
คุณโสภาพิมพ์ สิมะกุลธร รองประธาน
คุณสุรเดช บุณยวัฒน รองประธาน
คุณอุนนดา พฤฒินารากร รองประธาน
คุณกฤษดา ทรัพย์ทวยชน รองประธาน
คุณกิตติ สุขุตมตันติ รองประธาน
คุณประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ รองประธาน
คุณนำชัย เอกพัฒนพานิชย์ รองประธาน
คุณปัญญาสาร ปริศวงศ์ รองประธาน
คุณพฤฒิ เมาลานนท์ รองประธาน
คุณรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ รองประธาน
คุณวรพรรณ ลิ้มตระกูล รองประธาน
คุณอุดม เสถียรภาพงษ์ รองประธาน
คุณสุภาพ สุวรรณพิมลกุล เลขาธิการ
คุณนาตยา กีรติภักดี เหรัญญิก
คุณกมล ตรีวิบูลย์ รองเลขาธิการ
คุณขวัญจิต สุดสวัสดิ์ รองเลขาธิการ
คุณวิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล รองเลขาธิการ
คุณชวลิต มโนวิลาศ รองเลขาธิการ
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รองเลขาธิการ
คุณณรงค์ ดอกเพชร รองเลขาธิการ
คุณธนวัต วิโรจวานิช รองเลขาธิการ
คุณภาวนา สุริยพฤกษ์ รองเลขาธิการ
ดร.วุฒิพงศ์ สุพนธนา รองเลขาธิการ
คุณสุชาติ ตั้งกฤษณา รองเลขาธิการ
คุณธีระชัย ประสิทธิ์รัตน์พร รองเลขาธิการ
คุณวัชรพงษ์ ซื่อตรง กรรมการ
คุณเฉลิมชาติ การุญ กรรมการ
คุณเกตินาท สัมฤทธิ์ กรรมการ
คุณชญานินทร์ โพธิวรคุณ กรรมการ
คุณทิศพล นครศรี กรรมการ
คุณฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร กรรมการ
คุณสุเมศ บุญเจริญ กรรมการ
คุณสถิตย์ ตาบเพ็ชร์ กรรมการ

 

 

Close Bitnami banner
Bitnami