วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ เทคนิคการขายของบน Amazon และ Instagram โดยคุณนมน ประกอบบุญ และคุณชนม์พนา ฤกษ์พึ่งดี เพื่อให้ความรู้และเทคนิคเพิ่มเติมในการขายผลิตภัณฑ์ใน Platform ที่กำลังได้รับความนิยมแก่สมาชิก ในการประชุมสามัญประจำปี 2564 ของกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Teams

Close Bitnami banner
Bitnami