กระทรวงสาธารณสุข ได้เชิญสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยคุณกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และคุณปณิธาน ปวโรฬารวิทยา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมฯ และคุณประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสที่สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมให้การสนับสนุนจัดทำระบบข้อมูลการให้บริการการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนทุกคนในประเทศไทย และร่วมพัฒนา Line Official Account หมอพร้อมเพื่อสนับสนุนระบบการจองวัคซีนแก่ประชาชน และจัดให้มีแนวทางให้จัดตั้ง ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ภายในศูนย์ Call Center ศูนย์ประสานงานข้อมูล หมอพร้อม เพื่อให้ข้อมูลประชาชนลดอุปสรรคจากการจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line Official Account  หมอพร้อม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม4 ชั้น9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Close Bitnami banner
Bitnami