กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประจำประเทศไทย (GIZ) ดำเนินโครงการ “Climate Action Programme for the Chemical Industry (CAPCI)” ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงริเริ่มโครงการ เพื่อสำรวจสถานการณ์ และศักยภาพในการดำเนินงานในประเทศไทย หากมีความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน จะมีการเริ่มการดำเนินงานโครงการในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2565 อย่างเป็นทางการ
ในการนี้ โครงการ CAPCI จึงขอเรียนเชิญผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม “สัมมนาเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเคมีที่ยั่งยืนเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1 (รูปแบบภาษาไทย)” ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อประเมินสถานการณ์ ความต้องการ และศักยภาพการดำเนินงานในประเทศ

          โดยขอความกรุณาลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ภายในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/b1un2JbbwQE3YsYNA หรือ QR Code

          ในกำหนดการ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กรุณาติดต่อ

          นายผดุงศักดิ์ อู่นนทกานต์/ อีเมล padungsaku@bright-ce.com /โทรศัพท์ 081-996-7186 หรือหากพบปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนสามารถสอบถามได้ที่ นางชยาพันธุ์ ดุลยรัตน์ ทางอีเมล training-bangkok@giz.de

Close Bitnami banner
Bitnami