ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศิกายน 2564 ด้วย Online ด้วยระบบ ZOOM

  • สถานการณ์การส่งออกรองเท้าไทยในช่วง 6-9 เดือน (พฤศจิกายน 2564-ถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565) ปรับตัวดีขึ้นมาก เนื่องจากเกิดปัญหาวัตถุดิบขึ้นราคาทั่วโลก ประกอบกับจีนประสบปัญหาปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน จากมาตรการป้องกันโรคระบาดระลอกใหม่ในช่วงต้นปี ทำให้ท่าเรือมีแรงงานไม่เพียงพอและไม่สามารถส่งตู้สินค้ากลับมายังจีน จึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าขนส่ง และระยะเวลาส่งสินค้าที่ใช้เวลามากขึ้น  นอกจากนี้ ยังเป็นปัญหาลูกโซ่ไปถึงซัพพลายเชนการผลิต ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปในหลายอุตสาหกรรม   เช่นเดียวกันกับเวียดนามที่ประสบปัญหาดังกล่าว ทำให้มีกำลังการผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโลก  เป็นเหตุให้ความต้องการสั่งซื้อรองเท้าจากตลาดโลกเข้ามายังประเทศไทย
  • ทั้งนี้ หากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ การส่งออกและคำสั่งซื้อจะเข้าสู่ภาวะเดิม  และคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเสียเปรียบการแข่งขันกับประเทศในแถบภูมิภาคที่มีข้อตกลงการค้า FTA ร่วมกับประเทศที่มีการนำเข้ารองเท้าอันดับต้นๆของโลก  ซึ่งประเทศไทยเองไม่มีความคืบหน้าการเจรจาในกรอบการค้า FTA   จึงจำเป็นที่ผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมตัวรับมือและหาลูกค้าใหม่ๆ
  • กลุ่มฯ ส่งผลงานของสมาชิกที่ชนะเลิศจากการประกวดโครงการ “Footwear Design Competition Bangkok 2020” เพื่อร่วมการประกวดนักออกแบบรองเท้า The 12th International Footwear Design Competition 2022 (IFDC) ในเดือนพฤษภาคม 2565  ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน   เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดและศักยภาพของนักออกแบบรองเท้าไทย ร่วมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมรองเท้าในกลุ่มประเทศอาเซียนและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าโลก
  • กลุ่มฯ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุม The 41st International Footwear Conference (IFC)
    ในเดือนมิถุนายน 2565 ณ ประเทศจีน (รอกำหนดการที่แน่นอน) เพื่อเข้าร่วมประชุมเจรจาปกป้องรักษาผลประโยชน์ รวมถึงเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นของอุตสาหกรรมรองเท้าไทย เพิ่มช่องทางการติดต่อทางการค้าระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกด้วยกัน และมุ่งเน้นพลิกฟื้นสภาวะเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมโดยการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลังประสบภาวะวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มประเทศสมาชิก
Close Bitnami banner
Bitnami