เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายธีระพล ติรวศิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการความร่วมมือการจัดการขยะติดเชื้อ “ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย” จัดขึ้นโดยสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมีองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจร่วม จำนวน 8 องค์กรภาคี ดังนี้

  1. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  2. กรุงเทพมหานคร
  3. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  4. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  5. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  7. สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
  8. สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

          เข้าร่วมโครงการต้นแบบการจัดการขยะติดเชื้อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์กระตุ้นความตระหนักรู้ถึงผลกระทบและอันตรายจากขยะติดเชื้อ และการทิ้งขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี อันเป็นหนึ่งมาตรการเพิ่มระดับความปลอดเชื้อโรคและลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย

Close Bitnami banner
Bitnami