เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาทางกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี ได้ร่วมมือกับทางโครงการ “Climate Action Programme for the Chemical Industry (CAPCI)” ที่ดำเนินการโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประจำประเทศไทย (GIZ) ซึ่งรับเงินทุนสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (The German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety: BMU) ภายใต้แผนงานการปกป้องสภาพภูมิอากาศระดับสากล (International Climate Initiative: IKI) จัดงาน“การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเคมีที่ยั่งยืนเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1” มีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ ในการริเริ่มวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดยมีผู้เข้าร่วมจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีจำนวน 85 ท่าน

Close Bitnami banner
Bitnami