การประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานการจัดการอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการรับกำจัดและบำบัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor Sustainable Development Standard) ครั้งที่ 2-1 / 2565 วันที่ 10 ม.ค. 2565 เวลา 14:30-16:30 น. ผ่านระบบ Video Conferrence (Zoom meeting)

การประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานการจัดการอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการรับกำจัดและบำบัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor Sustainable Development Standard) ครั้งที่ 2-1 / 2565 วันที่ 10 ม.ค. 2565 เวลา 14:30-16:30 น. ผ่านระบบ Video Conferrence (Zoom meeting)

คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบปะหารือและสวัสดีปีใหม่ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบปะหารือและสวัสดีปีใหม่ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประธาน และคณะกรรมการกลุ่มฯ การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้เข้าประชุมคณะกรรมการภาครัฐเอกชน เพื่อการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

ประธาน และคณะกรรมการกลุ่มฯ การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้เข้าประชุมคณะกรรมการภาครัฐเอกชน เพื่อการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

Close Bitnami banner
Bitnami