โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายนวพงศ์ สรโชติ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาง

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายนวพงศ์ สรโชติ ประธาน
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา รองประธานฝ่ายการค้าและการลงทุน
นายเอกชัย ลิมปิโชติพงษ์ รองประธานฝ่ายมาตรฐาน
นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง รองประธานฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล รองประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และฝ่ายสื่อสารองค์กร
ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล รองประธานฝ่ายพัฒนานักอุตสาหกรรม
นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์ รองประธานฝ่ายแรงงาน
นายอัฐ อุตสาหกิจอำนวย รองประธานฝ่ายโลจิสติกส์และอาเซียน
นายทศพร จิรวินิจนันท์ เลขาธิการ
นายเมธิน มารีอนุเคราะห์ รองเลขาธิการ
นายวัสส์ธนพน ศุภสัญญา กรรมการและเหรัญญิก
นายธรรมศักดิ์ ศรีสุวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
นายเติมพงศ์ ภูวนารถวัฒนา กรรมการฝ่ายการค้าและการลงทุน
ดร.นพคุณ สุทธิจิตรานนท์ กรรมการฝ่ายมาตรฐาน
นายอรรถพล แพรพริ้วงาม กรรมการฝ่ายมาตรฐาน
นายวินัย จันทร์โชติ กรรมการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
นายผิง นราธิปภัทร กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
นายพีระพล เตชานุรักษ์ กรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร
นายธนกฤษ เตชะปัญญารักษ์ กรรมการฝ่ายแรงงาน
นายชวินทร์ ศรีโชติ กรรมการฝ่ายโลจิสติกส์และอาเซียน
นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการ
นายเกริก วงศาริยวานิช กรรมการ
นายสุกิจ ประสงค์สุธน กรรมการ
Close Bitnami banner
Bitnami