โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาง

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา ประธาน
นายเอกชัย ลิมปิโชติพงษ์ รองประธานฝ่ายมาตรฐาน
ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล รองประธานฝ่ายกิจกรรม
ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นายทศพร จิรวินิจนันท์ รองประธานฝ่ายสารสนเทศ
นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง รองประธานฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
นายอัฐ อุตสาหกิจอำนวย เลขาธิการ
นายบำรุง เจษฎาพงศ์ไพบูลย์ รองเลขาธิการ
นายเมธิน มารีอนุเคราะห์ รองเลขาธิการ
นายนวพงศ์ สรโชติ กรรมการและเหรัญญิก
นายวัสส์ธนพน ศุภสัญญา กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
นายชวินทร์ ศรีโชติ กรรมการ
ดร.นพคุณ สุทธิจิตรานนท์ กรรมการ
นายอรรถพล แพรพริ้วงาม กรรมการ
นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์ กรรมการ
นายวินัย จันทร์โชติ กรรมการ
นายเติมพงศ์ ภูวนารถวัฒนา กรรมการ
นายธรรมศักดิ์ ศรีสุวรรณ กรรมการ
นายนรินทร์ ธนมงคลฤทธิ์ กรรมการ
นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการ
นายพีระพล เตชานุรักษ์ กรรมการ
นายผิง นราธิปภัทร กรรมการ
นางสาวจิรวดี พึ่งอัตวุฒิถาวร กรรมการ
Close Bitnami banner
Bitnami