โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายธีระพล ติรวศิน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายธีระพล ติรวศิน ประธาน
นายธีระพล ติรวศิน กรรมการ / ประธานกิตติมศักดิ์
นายพิษณุ จารุพัฒนะสิริกุล รองประธานอาวุโส
นายวันชัย เหลืองวิริยะ รองประธานอาวุโส
นายนพกฤษฎิ์ ศิริธีรเมธารัฐ รองประธาน
นางรภัสษร ฮุนพงษ์สิมานนท์ เลขาธิการ
นายปิยวัฒน์ โพธิมงคลกุล รองเลขาธิการ
ดร.มะลิวัลย์ สุขรักษา เหรัญญิก
น.ส.ชญานันทน์ สุวรรณนพ กรรมการ
น.ส.มินตรา เรืองรัศมีโรจน์ กรรมการ
นายเศรษฐพงศ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการ
นายสุวรรณ์ เด่นมาลัย กรรมการ
นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ กรรมการ
นายปิยะ รัตน์วงศ์วิรุฬห์ กรรมการ
น.ส.ประภัสสร ยันตะบุศย์ กรรมการ
นายสรวิชญ์ พาภักดี กรรมการ
นายธนัฐณ์ มีศรี กรรมการ
นางสาวรวมพร ป้องนพภา กรรมการ
นายพีรชัย ทินกรศรีสุภาพ กรรมการ
น.ส.พนิดา เสริมวราพันธ์ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami