โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายธีระพล ติรวศิน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายธีระพล ติรวศิน ประธาน
นายพิษณุ จารุพัฒนะสิริกุล รองประธาน – สายงานหารายได้
นายวันชัย เหลืองวิริยะ รองประธาน – สายราชการ
นายธนาธร ตรงสิทธิวิทู รองประธาน – กิจกรรมกลุ่ม
ดร.เจนวิทย์ กรอบทอง รองประธาน – วิชาการ
ดร.อิทธิกร จันทบาล รองประธาน – ขยะชุมชน
นางสาวมินตรา เรืองรัศมีโรจน์ เลขาธิการ / ประชาสัมพันธ์
นางสาวชุติญา บุญทะวงศ์ เหรัญญิก
นางสาวชญานันทน์ สุวรรณนพ กรรมการ
นายพิเชษฐ วงศ์ตระกูลกิจ กรรมการ
นายเศรษฐพงศ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการ
นายจิรภัทร ยิบยินธรรม กรรมการ
นายสุวรรณ์ เด่นมาลัย กรรมการ
นายพนม พวงมะโหด กรรมการ
นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ กรรมการ
นายปิยะรัตน์ วงศ์วิรุฬห์ กรรมการ
นางสาวประภัสสร ยันตะบุศย์ กรรมการ
ศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ ที่ปรึกษา
ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ที่ปรึกษา
ศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ที่ปรึกษา
นายปัญญา โสภาศรีพันธุ์ ที่ปรึกษา
นายสุวิทย์ จันทวิบูลย์ ที่ปรึกษา

 

Close Bitnami banner
Bitnami