โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช ประธาน
คุณปิยะวัฒน์ ปิยไพชยนต์ เลขาธิการ
คุณธีระ กิตติธีรพรชัย เหรัญญิก
คุณวิชัย สกลวรารุ่งเรือง กรรมการ
คุณธงชัย โอฬารริกสุภัค กรรมการ
คุณชัยวัฒน์ เลิศศักดิ์เสรีกุล กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami