วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

“ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ก๊าซอุตสาหกรรม พร้อมทั้งขับเคลื่อนนวัตกรรมภาคการผลิต เพื่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยที่ยั่งยืน”

Close Bitnami banner
Bitnami