โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายเกริกเกียรติ หล่อกิตติวณิชย์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายเทพทัย จิรบวรวิสุทธิ์ ประธานกิตติมศักดิ์
นายธีรวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายอดิศร เรืองเดช ที่ปรึกษา
นายวิษณุ นิ่มอนุสสรณ์กุล ที่ปรึกษา
นายชัยวัฒน์ นิยมการ ที่ปรึกษา
ดร.ประยุทธ์ สวัสดิ์เรียวกุล ที่ปรึกษา
นายชิตชัย ศฤงคารินทร์ ที่ปรึกษา
นายเกริกเกียรติ หล่อกิตติวณิชย์ ประธาน
นายภัทรชัย จอนใจตรง รองประธาน
นายอรรถพล หวังพิชิต เลขาธิการ
นางสาวขวัญฤทัย สวัสดิ์เรียวกุล รองประธาน และประชาสัมพันธ์
นายชูศักดิ์ จันทร์ชูเชิด รองประธาน
นายมีชัย อมรรัตนบงกช รองประธาน
นายชยณัฐ ไทยเพชรกุล ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายเทอดศักดิ์ พิริยะวิศรุต รองประธาน
นายธงชัย ประดิษฐธรรม รองประธาน และเหรัญญิก
นางสาวชนิกานต์ บ่ายคล้าย รองประธาน

 

Close Bitnami banner
Bitnami