โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
ดร.ประยุทธ์ สวัสดิ์เรียวกุล

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายเทพทัย จิรบวรวิสุทธิ์ ประธานกิตติมศักดิ์
นายชัยวัฒน์ นิยมการ ประธานกิตติมศักดิ์
นายธีรวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายเกริกเกียรติ หล่อกิตติวณิชย์ ที่ปรึกษา
นายชิตชัย ศฤงคารินทร์ ที่ปรึกษา
นางสาวชนิกานต์ บ่ายคล้าย ที่ปรึกษา
นายผิง นราธิปภัทร ที่ปรึกษา
นายธวัชชัย สังข์ทอง ที่ปรึกษา
ดร.ประยุทธ์ สวัสดิ์เรียวกุล ประธาน
นายภัทรชัย จอนใจตรง รองประธาน
นายสุราช นวฉัตร รองประธาน
นายอรรถพล หวังพิชิต รองประธาน
นายชูศักดิ์ จันทร์ชูเชิด รองประธาน
นางสาวพณิดา จิรัฐิติเจริญ เลขาธิการ
นายกิตติมศักดิ์ ฉิมโฉม เหรัญญิก

 

Close Bitnami banner
Bitnami